دسته ها :
چهارشنبه بیست و سوم 2 1394
http://dw.balyan.ir/HIJAB-WWW.BALYAN-1.jpg
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394

«و تو ای خواهر دینی ام: چادر سیاهی که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده تر است»
(شهید عبدالله محمودی)


دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394
.

.
.
ای شهدا برای ما حمدی بخوانید که شما زنده اید و ما مرده …

.
.
سری که هیچ سر آمدن نداشت آمد
بلند بود ولیکن بدن نداشت آمد
بلند شد سر خود را به آسمان بخشید
سری که بر تن خود خویشتن نداشت آمد
.
.
هم قد گلوله توپ بود
گفتن : چه جوری اومدی اینجا ؟
گفت : با التماس !
گفتن : چه جوری گلوله رو بلند میکنی میاری ؟
گفت : با التماس !
به شوخی گفتن میدونی آدم چه جوری شهید میشه ؟
لبخندی زد و گفت : با التماس !
وقتی تکه های بدنشو جمع میکردن ، فهمیدم چقدر التماس کرده !!!
محمد026
.
.
گردان پشت میدون مین زمین گیر شد ، چند نفر رفتن معبر باز کنن …
15ساله بود ، چند قدم که رفت برگشت ، گفتن حتما ترسیده …
پوتین هاشو داد به یکی از بچه ها و گفت : تازه از گردان گرفتم ، حیفه ، بیت الماله و پا برهنه رفت !
.
.
مکه برای شما ، فکه برای من !
بالی نمی خواهم ، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند …
“شهید آوینی”
محمد026
.
.
پیشونی بندها رو با وسواس زیر و رو میکرد …
پرسیدم : دنبال چی میگردی ؟
گفت : سربند یا زهرا !
گفتم : یکیش رو بردار ببند دیگه ، چه فرقی داره ؟
گفت : نه ! آخه من مادر ندارم …
.


.
کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم !

.
.
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394
هم قد گلوله توپ بود
گفتن : چه جوری اومدی اینجا ؟
گفت : با التماس !
گفتن : چه جوری گلوله رو بلند میکنی میاری ؟
گفت : با التماس !
به شوخی گفتن میدونی آدم چه جوری شهید میشه ؟
لبخندی زد و گفت : با التماس !
وقتی تکه های بدنشو جمع میکردن ، فهمیدم چقدر التماس کرده !!!
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394

سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند !
.
.

دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394


دولا دولا راه رفتند تا امروز بتوانیم راست راست راه برویم

«برای شادی روح شهدا صلوات»

دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394

هر کدوم از این کلاه ها


موقعی که به این شکل درمیومدن

روی سر یکی از فرزندان این آب و خاک بودن 

یادی می کنیم از شیر مردایی که جونشون رو دادن واسه این آب و خاک

دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394
انگار این عکس با من حرف می زد
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 2 1394
X